Terms of Service (NL)

Revisie: 2020.2

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1  De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, handelingen en
diensten van DevDroplets.

1.2  Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

2.1 Door DevDroplets gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden DevDroplets niet en gelden slechts
als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2  Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anderszins is vermeld.

2.3  DevDroplets is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De
wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.
Indien zich een verhoging van de door DevDroplets te maken kosten voordoet die niet op grond van een
overeenkomst voor rekening van de wederpartij is en waarop DevDroplets geen invloed kan uitoefenen,
kan DevDroplets ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken,
de prijs verhogen.
Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de
betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat wederpartij gehouden is DevDroplets te
betalen voor het reeds door DevDropletse geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens
elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt onder meer via de website van DevDroplets tot stand nadat op basis van de
uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door wederpartij een opdracht is verstrekt,
door DevDroplets deze opdracht is aanvaard én deze aanvaarding voor wederpartij toegankelijk is,
ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook
ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden
gelegd. DevDroplets reageert zo spoedig mogelijk. DevDroplets is nimmer verplicht een opdracht te
aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat DevDroplets de opdracht aanvaardt.

3.2 Indien wederpartij niet alle door DevDroplets gevraagde gegevens verstrekt, is DevDroplets
gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de
opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten
werkzaamheden.

3.3 DevDroplets is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten
herstellen door wederpartij. Voor zover het persoonsgegevens betreft wordt opgemerkt dat er wel
degelijk de mogelijkheid bestaat voor betrokkene om zijn/haar gegevens te corrigeren.

3.4  Bij het aangaan van een overeenkomst dient wederpartij onder meer een geldig e-mail adres te
verstrekken. Wederpartij verklaart dat alle correspondentie verzonden naar dit e-mail adres worden
geacht wederpartij te hebben bereikt.

Artikel 4 Aard verbintenissen, uitvoering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van DevDroplets voortvloeiend
uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.

4.2  DevDroplets is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.

4.3  DevDroplets onthoudt zich het controleren van de inhoud van het product van wederpartij, het inzien
van persoonlijke e-mail en/of bestanden van wederpartij, dan wel enige andere controle terzake van
het gebruik van de door haar aan wederpartij aangeboden dienstverlening, tenzij DevDroplets hiertoe
krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is, dan wel indien wederpartij handelt of wordt
vermoed te handelen in strijd met artikel 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden.

4.4  DevDroplets zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst inspannen om de correcte werking
van de geleverde diensten te kunnen garanderen. Wederpartij geeft toestemming namens wederpartij
te handelen in gevallen dat DevDroplets gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de (toekomstige)
dienstverlening in gevaar is.

Artikel 5 Termijnen

5.1 Door DevDroplets opgegeven leveringstermijnen binden DevDroplets niet. DevDroplets zal zich ervoor
inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het
enkele overschrijden van een leveringstermijn komt DevDroplets niet in verzuim en heeft de wederpartij
mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door DevDroplets
mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor
eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet,
betaalt wederpartij een vergoeding aan DevDroplets op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 6 Technische uitvoering

6.1 DevDroplets is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en
werkwijze te wijzigen. DevDroplets wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de
door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. DevDroplets zal aanpassingen
die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden
doorgevoerd op haar website publiceren. DevDroplets zal het bestaan van deze aanpassingen per e-mail
aan wederpartij melden.

6.2 DevDroplets is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en
usernames van wederpartij te veranderen met dien verstande dat deze wijzigingen -indien en voorzover
dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief
aan wederpartij zullen worden medegedeeld.

6.3 DevDroplets is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende
beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige
schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn.

6.4 DevDroplets is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor
zorg dragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere
verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van DevDroplets op de
homepage of elders op zijn site te tonen, is DevDroplets gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en
verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade
ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.

Artikel 7 Gegevensbescherming / Gegevensverwerking (AVG)

DevDroplets zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening
persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van privacywetgeving wordt de
klant in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de
persoonsgegevens en DevDroplets als verwerker.

7.1 DevDroplets verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de
uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door
DevDroplets gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het
verzoek tot dienstverlening van de klant.

7.2  DevDroplets is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te
schakelen, mits DevDroplets ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde
verplichtingen op zich nemen als die op DevDroplets rusten. DevDroplets blijft in deze verhouding
aanspreekpunt van de klant.

7.3 DevDroplets zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese
Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan
de overige verplichtingen die op haar rusten en privacywetgeving. Indien de klant middels de diensten
persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant DevDroplets tegen
alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens
worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

7.4  DevDroplets treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te
beschermen persoonsgegevens.

7.5  DevDroplets zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de
klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:
(i) het datalek;
(ii) de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
(iii) wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;
(iv) het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken;
(v) het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers,
e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens);
(vi) de technische maatregelen die door DevDroplets zijn getroffen om de inbreuk te stoppen
en toekomstige inbreuken te voorkomen.
DevDroplets verstrekt op verzoek van klant nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk
voor klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en
betrokkenen te voldoen. Klant is verplicht om DevDroplets actief bij te staan ingeval sprake is van een
datalek en de daaruit volgende meldplicht voor DevDroplets aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de
telecomwet.

7.6 In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking
verleent DevDroplets hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijftien (15)
werkdagen nadat klant DevDroplets daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die klant nodig heeft
om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen
van de door klant aangegeven persoonsgegevens, voor zover klant geen zelfstandige toegang heeft tot
deze gegevens vanuit de dienstverlening van DevDroplets.

7.8  DevDroplets verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en
na beëindiging van deze overeenkomst van alle persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. DevDroplets garandeert dat al haar werknemers die
toegang hebben tot persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting
tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins
verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor
zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te
openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

7.9  De verplichtingen van DevDroplets duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd
voort, indien en voor zover DevDroplets nog toegang heeft tot persoonsgegevens. Bij beëindiging van
de overeenkomst is klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Direct
of uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding zal DevDroplets de aan haar verstrekt
persoonsgegevens vernietigen. DevDroplets kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde
persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat
noodzakelijk is om tegenover de klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Artikel 8 Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen,
(website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door DevDroplets ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking
gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij DevDroplets of
haar licentiegevers.

8.2 Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of
identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.

8.3 DevDroplets vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat
hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader
van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven
recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld,
heeft DevDroplets het recht het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen
door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet
binnen veertien (14) werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die
actie schriftelijk aan DevDroplets meldt. Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan
DevDroplets verstrekken, alsmede relevante stukken onverwijld aan DevDroplets ter hand stellen en alle
medewerking verlenen om DevDroplets in staat te stellen zich, zo nodig in naam van wederpartij, tegen
deze rechtsvorderingen te verweren. DevDroplets zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de
wijze van verweer te bepalen, eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren en indien gewenst een
vaststellingsovereenkomst te sluiten, dan wel in een gerechtelijke procedure verweer te voeren.

Artikel 9 Gebruiksrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde
of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen,
rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij DevDroplets of haar licentiegevers.

9.2 Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie,
aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door DevDroplets ontwikkeld, opgesteld of ter
beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover
uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

9.3 Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door DevDroplets geleverde of ter beschikking
gestelde programmatuur, websiteontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten
rusten, slechts gebruiken op één werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van
de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de bepalingen
van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van
niet door DevDroplets vervaardigde programmatuur. Indien en voor zover DevDroplets programmatuur,
apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins door derden ontwikkeld
of opgesteld aan wederpartij ter beschikking stelt of levert, zullen daarvoor de gebruiksrechten gelden,
waaronder mede begrepen beperkingen voor wat betreft het gebruik, als bepaald in de voorwaarden
van die derden, met terzijdestelling van hetgeen bepaald is in de overeenkomst en deze algemene
voorwaarden. Wederpartij aanvaardt bedoelde gebruiksrechten van derden.

9.4 Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te
gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

9.5 Het is wederpartij uitsluitend toegestaan:
 (i) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen,
indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten;
 (ii) één reservekopie van de geleverde programmatuur te maken.

9.6 Het is wederpartij niet toegestaan:
 (i) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten,
dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage
te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door
de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;
 (ii) anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 5 sub (i) bedoelde handelingen uitvoering,
transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van DevDroplets;
 (iii) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen
oefening, studie of gebruik;
 (iv) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken
en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan wederpartij is toegestaan.

9.7  Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van DevDroplets de geleverde werken gebruikt
in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan DevDroplets een vergoeding toe van drie maal de
gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van EUR 500 (zegge: vijfhonderd
Euro), onverminderd het recht van DevDroplets de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur,
onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. DevDroplets is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht
door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2 Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 10.4 en 10.5 is DevDroplets niet
aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins,
met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van
het bestuur of tot de leidinggevenden van DevDroplets behorende personen, welke aansprakelijkheid
is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van DevDroplets voor
indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van DevDroplets
worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van DevDroplets beperkt tot de vergoeding waarop
DevDroplets voor het door haar geleverde recht heeft terzake van de dienst, levering van een zaak of
verstrekking van rechten, waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is
van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de
vergoeding die wederpartij over één maand verschuldigd is.

10.4 Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk
aan DevDroplets te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot één van de
herstelverplichtingen genoemd in artikel 10.5.

10.5 De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door DevDroplets in te stellen
onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover DevDroplets van oordeel is dat de wederpartij correct,
terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal DevDroplets, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog
op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij
terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door DevDroplets aan een van deze
herstelverplichtingen zal DevDroplets jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere
vergoeding zijn gehouden.

10.6 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de
vergoedingsverplicht van DevDroplets beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die
door DevDroplets ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze derden
kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen,
gelden voor de totale aansprakelijkheid van DevDroplets en van de door haar ingeschakelde derden
tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

10.7 De eventuele aansprakelijkheid van DevDroplets voor producten van derden, waaronder mede
begrepen hetgeen genoemd in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval meer
omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.

Artikel 11 Positie wederpartij

11.1 Wederpartij garandeert DevDroplets dat (het uitvoeren van) de door hem aan DevDroplets verstrekte
opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de
diensten van DevDroplets verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam,
noch de programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld
op haar website, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel,
onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten
van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende
bescherming van persoonsgegevens, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale
regelgeving.

11.2 Indien DevDroplets reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of
van mogelijk strafbaar- of onethisch gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is
zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten of te ontbinden totdat wederpartij
tot tevredenheid van DevDroplets aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt
vast te staan dat daarvan geen sprake was. DevDroplets is door deze opschorting nimmer aansprakelijk
voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de
opschorting door DevDroplets ten onrechte geschiedde.

11.3 Indien er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar-, onethisch- of niet sociaal gedrag van
wederpartij jegens DevDroplets of een van haar klanten, is DevDroplets gerechtigd deze overeenkomst te
ontbinden of op te schorten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Het begrip “niet sociaal
gedrag” is geheel de discretie van DevDroplets.

11.4 De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding,
blijven in stand gedurende de periode dat DevDroplets haar dienstverlening opschort.

11.5 Wederpartij vrijwaart DevDroplets terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag
terzake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk voor de volledige eventueel
door DevDroplets geleden of te lijden schade en kosten, waarin begrepen de volledige kosten van
juridische bijstand van DevDroplets.

11.6 Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden
ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en
credit-card maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de
geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen. DevDroplets is op geen enkele wijze
verantwoordelijk of aansprakelijk.

11.7 Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van DevDroplets. Zonder
voornoemde toestemming is DevDroplets gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te
schorten of te beëindigen.

Artikel 12 Acceptable use policy

12.1 Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig
internetgebruiker verwacht mag worden.

12.2 Wederpartij zal andere gebruikers bij diens gebruik van het internet of internetfaciliteiten op generlei
wijze hinderen of schade toebrengen.

12.3 Het is wederpartij niet toegestaan de systemen van DevDroplets te gebruiken voor handelingen
die in strijd zijn met de alsdan geldende wet- en regelgeving, de nettiquette (de algemeen aanvaarde
gedragsregels op het internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie, de overeenkomst
en deze voorwaarden. In het bijzonder is het wederpartij niet toegestaan onder meer de volgende
handelingen en gedragingen te verrichten:
12.3.1 Het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens,
systemen, netwerken, databanken of software van derden, alsmede het zonder toestemming veranderen,
wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden
toevoegen;
12.3.2 Het zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of
netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;
12.3.3 Het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of
andere rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins in strijd
handelen met intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
12.3.4 Het verzenden van spam, waaronder begrepen is het zonder voorafgaande uitdrukkelijke
toestemming van de ontvanger (waarbij de bewijslast op wederpartij rust), verzenden van ongevraagde
of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen
van een e-mailsysteem, het trachten systemen of netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam
die via een andere provider wordt verstuurd;
12.3.5 Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen en/of spyware, adware en alle
software die redelijkerwijs als schadelijk zou kunnen worden geclassificeerd;
12.3.6 Het (seksueel) intimideren of anderszins lastig vallen van andere gebruikers van het internet en het
verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord
materiaal. Hieronder dient in elk geval maar niet uitsluitend te worden verstaan materiaal dat de
eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke
levenssfeer en / of e menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot
discriminatie.
12.3.7 DevDroplets verbiedt expliciet het gebruik van illegaal materiaal. Dit omvat tevens auteursrechtelijk
beschermd werk, commerciële audio, video of muziekbestanden en enig materiaal in strijd met de
Nederlandse wetgeving. Dit omvat tevens gepirateerde software. ROMS, emulatoren, phreaking, hacking,
password cracking. IP spoofing. Etc., en de encryptie van het bovenstaande.
12.3.8  DevDroplets verbiedt expliciet het gebruik van adult materiaal, dit omvat tevens alle pornografie,
erotische foto’s en plaatjes of anderszins obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip “adult materiaal” is
geheel de discretie van DevDroplets. 
12.3.9 Het zodanig gebruik maken van de diensten of producten van DevDroplets dat daardoor de juiste werking
van de systemen van DevDroplets of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere
gebruikers van de diensten of producten van DevDroplets worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

12.4 Voorts is het wederpartij verboden e-mails met het oog op direct marketing te verzenden waarbij
de identiteit van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen
of zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van
dergelijke communicatie kan richten.

12.5 Indien en zolang wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 12.2 tot en met 12.4
van deze voorwaarden, is DevDroplets gerechtigd zonder nadere aankondiging en met onmiddellijke
ingang de aan wederpartij verstrekte toegang tot de website en/of informatie buiten gebruik te stellen
of te verwijderen, dan wel anderszins onmogelijk te maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk
op te schorten of te beëindigen en/of de storing veroorzakende gedragingen van wederpartij te
beëindigen, een en ander zonder daarvoor schadeplichtig te worden. Bovendien is DevDroplets in
dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen onverminderd het recht van DevDroplets om
schadevergoeding te vorderen, en zonder dat een recht op schadevergoeding van wederpartij jegens
DevDroplets ontstaat.

12.6  Wederpartij vrijwaart DevDroplets tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of
anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de door DevDroplets aan de wederpartij
aangeboden dienstverlening, dan wel door het anderszins niet nakomen door wederpartij van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden.

Artikel 13 Toegangscodes

13.1 Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden
toegangscodes en bestelcodes, en dient deze doelmatig te beveiligen.

13.2 Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes en/of bestelcodes niet meer bezit of dat derden
deze mede bezitten, onmiddellijk aan DevDroplets te melden.

13.3 Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden
toegangscodes niet in het bezit van wederpartij zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit
gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij. Wederpartij is aansprakelijk voor
gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 14 Reclames

14.1 Eventuele reclames worden door DevDroplets slechts in behandeling genomen indien zij haar
–rechtstreeks- binnen 14 werkdagen na levering van de betreffende dienst hebben bereikt, onder
nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.

14.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na
verzenddatum der facturen.

14.3 DevDroplets dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

14.4  Na het verstrijken van de genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde,
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door DevDroplets
in behandeling genomen.

14.5  Indien de reclame naar het oordeel van DevDroplets juist is, is zij uitsluitend verplicht alsnog de
overeengekomen prestatie te leveren, resp. het geconstateerde gebrek kosteloos op te sporen en te
herstellen.

14.6 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting
van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

14.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming
door DevDroplets onder door DevDroplets te bepalen voorwaarden.

Artikel 15 Betalingen

15.1 Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen.
Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door wederpartij binnen 14 dagen na
factuurdatum.

15.2 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand
aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

15.3 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Wederpartij is niet gerechtigd zijn betaling
op te schorten ingeval wederpartij een vordering op DevDroplets bezit of pretendeert.

15.4 DevDroplets is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren
dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.

15.5 Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim
zijn.

15.6 Indien wederpartij in gebreke is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk
aan de wettelijke rente verhoogd met 2% per jaar. Tevens is wederpartij dan incassokosten verschuldigd.
Deze bedragen 15% over het door wederpartij verschuldigde met een minimum van EUR 250 (Zegge:
tweehonderdvijftig Euro), tenzij regels van dwingend recht prevaleren.

15.7 Indien DevDroplets kosten heeft moeten maken, welke kosten DevDroplets in redelijkheid kon maken,
die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient wederpartij ook deze
kosten aan DevDroplets te betalen.

Artikel 16 Duur van een overeenkomst

16.1 Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen,
aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging,
telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd. Een al
dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door DevDroplets slechts
schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden.

16.2 Indien wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf,
mag wederpartij na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een
maand na ontvangst van de opzegging. Onder “een maand” opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag
met hetzelfde nummer in de volgende maand.

16.3 Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door wederpartij en door
DevDroplets slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden. Indien wederpartij een vergoeding betaalt over een periode die groter is dan twee maanden,
is wederpartij niet gerechtigd tot restitutie van het reeds betaalde en/of tot korting op het nog
verschuldigde.

16.4 Wederpartij kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is
aangegaan. Wederpartij mag daarnaast schriftelijk opzeggen.

Artikel 17 Wijziging voorwaarden

17.1 DevDroplets is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2 Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door DevDroplets kenbaar gemaakte wijziging
van de algemene voorwaarden, is wederpartij tot 30 dagen na de datum van bekendmaking van de
wijzigingen, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 18 Opschorting

Iedere tekortkoming van wederpartij geeft DevDroplets het recht haar verbintenissen op te schorten
of hetgeen wederpartij door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in
die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort. Wederpartij dient ook
gedurende de periode dat DevDroplets haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar
verbintenissen na te komen.

Artikel 19 Ontbinding

19.1 DevDroplets kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
wanneer:
(i) Het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken;
(ii) Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
(iii) Wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een
substantieel deel daarvan verliest;
(iv) DevDroplets gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij
(tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
(v) Wederpartij de betalingstermijn heeft overschreden;
(vi) Wederpartij handelt of wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 12.2 tot en met 12.4
van deze voorwaarden;
(vii) Artikel 11.3 en/of 11.4 van deze voorwaarden van toepassing zijn.

19.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van DevDroplets terstond opeisbaar en vervallen de
verleende gebruiksrechten.

Artikel 20 Overdraagbaarheid

20.1 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde
worden geleverd of overgedragen.

20.2 DevDroplets is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde
partij onder de voorwaarde dat hetzij DevDroplets naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming
van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang
van de door DevDroplets gedreven onderneming.

Artikel 21 Overmacht

21.1 DevDroplets is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is
als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval
verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur
of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van
toeleveranciers van DevDroplets, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen,
overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van
enige schade ter zake deze ontbinding.

21.2 Indien DevDroplets ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft
gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 22 Bewijs

22.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van DevDroplets leveren volledig
bewijs op van de stellingen van DevDroplets, behoudens tegenbewijs.

22.2 Onder “schriftelijk” kan in deze voorwaarden ook “in de vorm van elektronische tekst” worden
verstaan, zulks de discretie van DevDroplets.

Artikel 23 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling
te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-
verbindende bepaling.

Artikel 24 Rechts- en forumkeuze

24.1 Op de (rechts)verhouding tussen DevDroplets en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

24.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding
uitsluitend voorleggen aan een bevoegde rechter in regio 's-Hertogenbosch, tenzij DevDroplets ervoor kiest om het
geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.